Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

• Charakteristika oboru:kovari

-student se učí ručnímu zpracování kovů, strojnímu obrábění kovů, provádět povrchové úpravy výrobků, rukodělné výrobě uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů
-student se seznamuje se základy v oblasti nauky o materiálu a technického kreslení
-umí se orientovat v popisech jednotlivých technologií materiálů a starých technik
-dokáže vést prvotní evidenci při restaurátorských pracích, umí uplatňovat své praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesímkovar-prace-mistra-při výuce je kladen důraz na rozvíjení představivosti, vlastního osobitého projevu

• Pojetí a cíle oboru:
Učební obor je svým pojetím uměleckořemeslný obor a je přímou reakcí na současné požadavky v oblasti designu rukodělné výroby uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, replik a prací souvisejících s restaurátorstvím.
Klade si za cíl rozvíjet v absolventech zvláště cit a zručnost pro ruční zpracování kovu, jejich fantazii a kreativitu a především podporovat jejich sebevědomí, aby se v budoucnosti dokázali prosadit na trhu práce.

• Závěrečná praktická zkouška:

NZZ 2 - logo barevnéUmělečtí kováři, zámečnici a pasíři Waldorfské školy Příbram se účastní od roku 2011/2012 "Nové závěrečné zkoušky 2". O obsahu projektu naleznete informace zde, o pojetí samostatné odborné práce naleznete informace zde.

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadaní v tomto školním roce v souvislosti s tvorbou a zaváděním jednotného zadání ZZ umožňuje, že princip jednotného zadání směřuje zejména ke sjednocení, srovnatelnosti a transparentnosti výstupů vzdělávání v daném oboru vzdělání a provázanosti ZZ s kvalifikačními požadavky stanovenými pro příslušný obor vzdělání.

kovar-prace-studentu

• Forma a typ studia: denní

• Délka studia: 3 roky

• Ukončení studia: závěrečná zkouška, výuční list

• Kód studia: 82-51-H/01

• Přihlášky ke studiu: Přihlášky ke studiu se podívají na obecně platných formulářích, součástí je i vyjádření praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor. Aktuální přihlášku je možné stáhnout na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Den otevřených dveří: 3. října 2017, 17. ledna 2018 - individuální konzultace pro zájemce o vzdělávání na naší škole, možnost návštěvy výuky různých předmětů (10,20 -13,00) po domluvě, ukázky řemesel a ukázky praktických výrobků a epochových sešitů 1. – 3. roč.

• Termín podání přihlášky: do 30. listopadu

• Termíny talentových přijímacích zkoušek: 9. ledna nebo 16. ledna 2018

· Talentová zkouška je dvoukolová

· I. kolo - praktická talentová zkouška z výtvarné výchovy (téma je pro obory umělecký kovář a zámečník a umělecký truhlář jednotné; uchazeč zde plní zadané úkoly (např. návrh dobového nábytku, prostorové a rytmické vztahy tvarů a motivů atd.)
· II. kolo - ústní pohovor – cíl: zjistit hlubší zájem o obor
předložení uměleckých schopností uchazeče (výtvarné nebo řemeslné práce aj.)

Ukázky prací realizovaných v rámci oboru naleznete zde.

Uložit